• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Toepassingen

Bomen op de kaart

Kennis over bomen

Kennis over bomen is vaak verdeeld over meerdere beherende instanties terwijl ook burgers veel weten over bomen die voor hen speciaal zijn. Daarom streeft BomenopdeKaart ernaar om alle kennis over de bomen in Nederland te verzamelen en ook hun locatie vast te leggen.

Bomen zijn waardevol. Mensen zijn zo vervlochten met de boom dat ze deze gaan missen als hij weg is. Bomen kleuren de buitenruimte, en zorgen voor een beter klimaat; schonere lucht, minder hitte en meer luwte.

Onderzoeken tonen het aan: er is minder geweld en minder stress in een groene omgeving. Ook de waarde stijgt van alle locaties waar bomen oud hebben kunnen worden.

Betrokkenheid

Bomenopdekaart wil de positieve betrokkenheid van mensen bij bomen vergroten, hen daarbij voorzien van informatie en de mogelijkheid verschaffen tot communicatie.

Bomenopdekaart wil positief en oplossingsgericht handelen aansporen. Bomenopdekaart met WebGIS Publisher helpt om deze ambities mogelijk te maken.

Mogelijkheden voor gemeenten

Voor gemeenten biedt BomenopdeKaart de mogelijkheid om een interactieve kaartviewer op de eigen website te plaatsen met de bomen binnen de gemeente. Daarnaast kan de gemeente ook een geo-app aanbieden waarmee burgers in het terrein informatie over bomen kunnen raadplagen, maar ook eigen informatie over bomen toevoegen. Dat kan ook een persoonlijk verhaal zijn, of een foto.

Het initiatief “BomenopdeKaart” heeft gekozen voor WebGIS Publisher om gegevens over bomen interactief te delen met het publiek. Een kaartviewer met uitgebreide informatie is te raadplegen op de website van Bomen op de Kaart. Gegevens over bomen kunnen daar ook in combinatie met bijvoorbeeld bestemmingsplannen, milieugegevens en luchtfoto’s, worden bekeken.


Waarnemingen registreren

Vanaf het voorjaar 2018 gebruikt Regelink Ecologie & Landschap de applicatie WebGIS Publisher voor het registreren van waarnemingen bij soortgericht onderzoek.

Met het nieuwe systeem kan informatie van ecologische quickscans of soortgericht onderzoek eenvoudig en snel gedeeld worden.

Regelink heeft met 48 collega’s in 2018 twintigduizend waarnemingen ingevoerd met WebGIS App. Ze registreerden bijvoorbeeld meer dan 1200 nestlocaties van gierzwaluwen, 2500 waarnemingen van huismus en meer dan twaalfduizend detector-waarnemingen van de gewone dwergvleermuis!

Ook lieten ze vijf opdrachtgevers rechtstreeks meekijken tijdens onderzoeken en drie externe partijen maakten daarnaast gebruik van het systeem om waarnemingen te registreren.

In de komende tijd gaat Regelink Ecologie & Landschap WebGIS Publisher nog meer inzetten bij hun projecten. En wordt er ook een verbinding gemaakt met de Nationale Databank Flora en Fauna.

Regelink en de opdrachtgevers dragen zo bij aan de kennis over de aanwezigheid van beschermde soorten.

Flora en Fauna check

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar.

Regelink Ecologie & Landschap ontwikkelde de FloraFaunaCheck.nl. Hiermee kan een gemeente direct zien welke inspanning een initiatiefnemer moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt.

Daarmee is de applicatie een ideaal instrument om als gemeente invulling te geven aan de Wet natuurbescherming.

gemaal

Waterbeheer

De waterschappen hebben de plicht hun burgers (ingelanden) te informeren over het waterbeheer dat ze uitvoeren. Een waterschap heeft veel informatie over watergangen, sloten, rivieren, waterstanden, waterkwaliteit, gemalen, peilbuizen, bruggen, sluizen, stuwen en dijken. Waterschappen gebruiken hun kaarten voor verschillende doeleinden.

Zo is de publicatie van de legger (oppervlaktewater en keringen) voor zowel de inwoners als de medewerkers van waterschappen een belangrijke bron van informatie.

Daarom levert beschikbaarheid van deze gegevens op zowel internet als op een mobiel apparaat een waardevolle bijdrage bij het nemen van beslissingen.

Ook gegevens over waterstand en kwaliteit van het water dragen bij aan de transparantie van het waterbeheer.


“Door het opzetten van thematische kaarten kunnen we kaarten leveren voor verschillende informatie behoeften. Inmiddels ondersteunen we met WebGIS Publisher al verscheidene werkprocessen voor afdelingen als Ontwerp & Realisatie, Onderhoud & muskusrattenbestrijding, Beleid & Planadvies, Bestuur & Communicatie en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).”

M. Pouw, Waterschap Brabantse Delta


Themakaarten

Waterschap Brabantse Delta werkt met themakaarten voor hun eigen werknemers maar ook als informatievoorziening voor bedrijfsleven en gemeenten. Zo bieden ze op hun website de Watertoets viewer aan.

De Watertoets viewer is een service voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Gemeenten, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars kunnen hiermee zelf op snelle wijze nagaan welke waterbelangen er in een plangebied spelen.

Waterschapshuis

De Wellenkaart van het Waterschapshuis.

afvaldepot

Natuur en milieu

De afvalmarkt ziet er elk jaar anders uit. Afvalstromen zijn voortdurend in beweging. Gemeentelijke herindelingen vinden plaats, aanbestedingen zorgen voor wijziging van inzamelaars, publieke samenwerkingen en gemeentelijke kengetallen veranderen.

Genoeg dynamiek om het werk af te stemmen op de actuele feiten.

Afvalatlas brengt geo-informatie in beeld zodat de afvalsector de juiste richting kan bepalen.

Met WebGIS Publisher kun je verschillende geografische data bij elkaar voegen. Dat levert gerichte, toegepaste informatie op. Informatie die leidt tot nieuwe inzichten.

Met de themakaarten van de Afvalatlas beschikt men op kantoor over overzichtelijke online marktinformatie.
Afvalatlas.nl


Geluid en je leefomgeving

Onderstaande kaart is een voorbeeld van een kaartpresentatie met WebGIS Publisher in een website.
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting van panden in de Regio Rijnmond bij dag.
De geluidsbelasting in de nacht is als kaartlaag aan te zetten.

In dit kaartvenster kunnen kaartlagen aan/uit worden gezet in het linkerpaneel (onder het pijltje linksboven).
Daar bevindt zich (in dit geval) ook de legenda; deze past zich automatisch aan wanneer er kaartlagen worden uit/aan gezet.

archeologisch onderzoek

Cultureel Erfgoed

Ons cultureel erfgoed heeft een sterke ruimtelijke component. De geschiedenis laat zich van de kaart aflezen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil naar een digitale infrastructuur waarin informatie vrijelijk stroomt.

Daarvoor stelt het RCE haar eigen bronnen open zodat andere van deze informatie gebruik kunnen maken.
Via een Geovoorziening worden de ruimtelijke gegevens ter beschikking gesteld (in de vorm van webservices).

Voor de presentatie van het erfgoed is een cartografisch ontwerp gemaakt.

Voor het maken of wijzigen van bestemmingsplannen is van belang dat de informatie over het cultureel erfgoed openbaar is.
Maar ook de toeristensector maakt hier in ruime mate gebruik van!


quote

“Met WebGIS Publisher kunnen wij zelf snel en makkelijk webkaarten maken. Daarmee kunnen professionals en geïnteresseerden allerlei informatie over archeologie, gebouwde monumenten en cultuurlandschap opvragen. WebGIS Publisher is door Nieuwland de afgelopen jaren flink doorontwikkeld en robuuster gemaakt. Daardoor kunnen wij nu zowel intern als extern fraaie en gebruiksvriendelijke webkaarten aanbieden.”
H. de Groot, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


12