• +0317 421 711
 • geo@nieuwland.nl

Algemeen

Nationale Kansenkaart Zonnepotentieel

Een kansenkaart voor zonneparken.

Gemeenten hebben de komende jaren een grote opdracht. De energietransitie zal op verschillende manieren vorm krijgen.

Het aanleggen van een zonnepark is een vorm die veel ruimtelijke afwegingen kent. De ZonneGIS is een nationale kansenkaart voor duurzame energie waarmee (on)geschikte locaties in Nederland gevonden kunnen worden voor zonneparken.

De viewer toont een combinatie van informatieve landsdekkende kaartlagen die gebruikt kunnen worden om kansen voor locaties voor zonneparken te onderzoeken. Dit maakt de ZonneGIS met name interessant voor locatie ontwikkelaars en gemeenten. Zij kunnen hiermee een quickscan uitvoeren om te zien waar en wat de mogelijkheden zijn op bepaalde locaties.

De kaart met zonne-energie kansen

De ZonneGIS kan men op twee manieren bevragen: 

 • ik zoek een geschikte locatie
 • is mijn locatie geschikt? 

Door het aan- en uitzetten van diverse kaartlagen kunnen deze vragen beantwoord worden. 

De kaartlagen zijn onderverdeeld in gebieden met veel, beperkte, geringe en geen potentie.

Een gebied met weinig potentie kan toch mogelijkheden hebben: een natuurgebied heeft weinig potentie; in sommige gevallen is het echter toch gewenst duurzame energie in een natuurgebied op te wekken. Door bepaalde aanpassingen en genoeg vraag kan het zijn dat er toch gerealiseerd kan worden in een gebied met “minder potentie” (zo is er ook gekeken naar mogelijkheden van windparken op de Veluwe) .

Naast de lagen die een indicatie van potentie geven is er ook de mogelijkheid om te kijken naar slimme locaties: wat is de woningdichtheid in de buurt van de locatie, wat is hier het elektriciteitsgebruik en ligt de gewenste locatie dichtbij een onderstation en/of windturbine. 

Daarnaast zijn ook huidige bestaande zonneparken en zonneparken met een SDE+ aanvraag die nog niet gerealiseerd zijn, weergegeven in de ZonneGIS (locaties die op www.zonopkaart.nl gepubliceerd zijn).

Preview ZonneGIS

Een kansenkaart voor zonneparken. Vind de locatie voor uw zonnepark met behulp van deze kaart.

De analysekaart is ontwikkeld door ROM3D, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de groene ruimte.

ROM3D ondersteunt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid. Het bureau biedt in het kader van energietransitie o.m. Interactieve 3D visualisaties van zonneparken, Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik bestemmingsplan, faciliteren van overleg met de omgeving, beleidsondersteunend ruimtelijk onderzoek, omgevingsvisie zonneparken, onderzoek reflectiehinder.

Een preview van de ZonneGIS kunt u zien op: ZonneGIS preview.

Gemeenten die plannen hebben voor een zonnepark kunnen bij ROM3D een gebiedskaart aanvragen.

Voor meer informatie en het aanvragen van een gebiedskaart kunt u contact opnemen met Dillen Bruil

InspectieApp Intensivering Toezicht veehouderijen

Noord-Brabant, de provincie met de grootste veedichtheid van Nederland, heeft net als andere provincies de taak dierenwelzijn, duurzaamheid en milieubescherming binnen de agrarische sector te reguleren. De provincie heeft samen met 45 deelnemende gemeenten het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) opgezet.

Hiervoor controleren de drie Brabantse omgevingsdiensten (ODBN, ODZOB en OMWB) in vier jaar tijd 7400 veehouderijen op relevante wet- en regelgeving in het kader van de milieu- en natuurwetten. Daarnaast verzamelen de inspecteurs informatie over een aantal thema’s als asbest en leegstand. Op deze manier wordt de gehele veeteeltsector op uniforme wijze in kaart gebracht. 

Om een goed beeld te krijgen wordt elke veehouderij binnen de deelnemende gemeentes bezocht door inspecteurs van de omgevingsdiensten. Voor de verwerking en het opslaan van de gegevens maken de inspecteurs gebruik van digitale formulieren in een speciaal ontwikkelde app.

Kaart als basis

Voor de inspecties is de kaart het uitgangspunt. Een inspecteur of toezichthouder gebruikt zijn tablet op locatie om direct gegevens op te vragen en extra gegevens via een formulier in te voeren. De toezichthouder ziet meteen het perceel en de juiste panden aangezien de gps de positie op de kaart aangeeft.

De toezichthouder klikt een pand met een BAG-ID (bijvoorbeeld een stal) aan om gegevens daarover te registreren. Dit gebeurt aan de hand van een formulier met lijstjes om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe meer automatisch kan worden ingevuld, hoe beter. Een ander deel van de te registreren gegevens geldt voor de hele inrichting.

Op een kaart kan vervolgens -ook op kantoor- bekeken worden waar de toezichthouders geweest zijn (andere kleur), waar asbest is geconstateerd, waar stallen leegstaan etc.

Tijdens de inspectie kan de toezichthouder vanuit de app foto’s maken van aandachtspunten. Van elke inspectie is een pdf-rapportje beschikbaar. 

Verschillende databronnen vormen de basis voor de uiteindelijke rapportages. Alles wordt in een database opgeslagen en kan direct worden geraadpleegd. Vervolgens kunnen er gegevens worden geëxporteerd of excellijsten worden gegenereerd.

WebGIS App

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) gebruikt al een aantal jaren WebGIS Publisher. In opdracht van de Provincie voert ODBN de regie op dit project. Om deze inspectie te kunnen uitvoeren is er eerst met WebGIS App een pilot opgezet. De ervaring die in deze pilot is opgedaan is meegenomen naar de Brabant-brede opzet, uitgevoerd door de drie omgevingsdiensten ODBN, ODZOB en OMWB.

Lees meer over WebGIS App.

ArcheoMapp: instrument bij vergunningverlening

The Missing Link is een management- en adviesbureau gespecialiseerd in archeologie, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

ArcheoMapp is een kant-en-klare kaartviewer met alle relevante archeologische informatie van bijvoorbeeld een gemeente. Met ArcheoMapp wordt ook een belangrijke stap gezet om informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen zoals dat nodig is in het kader van de Omgevingswet.

Het bureau gebruikt WebGIS Publisher om het informatieproduct ArcheoMapp voor haar klanten vorm te geven.

Sneller inzicht

Een bevoegd gezag, in veel gevallen de gemeente, adviseert initiatiefnemers over hun omgevingsvergunning en bij nieuwe bestemmingsplannen, onder andere op het gebied van archeologie.

Om te kunnen toetsen of er op een verantwoorde manier met de archeologische waarden in ruimtelijke ontwikkelingen wordt omgegaan is veel informatie nodig, die vaak op verschillende plaatsen moet worden verzameld.

Archeolink

Met ArcheoMapp brengt The Missing Link alle actuele informatie bij elkaar in een dynamische kaart. 

 • De beleidskaart
 • De verwachtingskaart
 • Het bestemmingsplan
 • Het (toekomstige) omgevingsplan
 • Archeologische rapporten
 • Selectieadviezen en -besluiten

Antwoord op de belangrijkste vragen

Met de invoering van de Omgevingswet worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor het verstoren van archeologische rijksmonumenten wanneer er sprake is van een meervoudige aanvraag en samenhangende activiteiten.

The Missing Link speelt hier als expert graag een rol in en kan archeologisch advies voor vergunningen en beleid verzorgen.
Hiervoor heeft het bureau met WebGIS Publisher ArcheoMapp ontwikkeld als instrument om relevante archeologische informatie bij elkaar te brengen.

Adviescommissie

Gemeenten gaan over van welstands- en monumentencommissie naar een Adviescommissie Omgevingskwaliteit. The Missing Link weet hoe archeologie een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. De ervaringsdeskundigheid van de erfgoedadviseurs zorgt ervoor dat gemeenten archeologie op een volwaardige manier bij vergunningsaanvragen kan betrekken en integraal kan meewegen in ruimtelijke besluiten. ArcheoMapp is hierbij het ondersteunende instrument.

Waar spelen MijnFaunazaken

De kaart bij schade in faunazaken

In het wild levende beschermde dieren veroorzaken nog weleens schade aan landbouwgewassen. Het beleid van de overheid met betrekking tot natuur en schade aan gewassen wordt provinciaal bepaald. De organisatie BIJ12 is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de provincies o.m. met betrekking tot faunaschade. Daarvoor reikt Bij12 handvatten aan om faunaschade te voorkomen en te bestrijden. Als dat niet (meer) mogelijk is, kunnen agrariërs in bepaalde gevallen bij BIJ12 terecht voor een tegemoetkoming in de schade.

Tegemoetkomingsaanvraag faunaschade

Het indienen van een aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade gaat digitaal via MijnFaunazaken. Bij12 werkt voor de afhandeling van het gehele proces met software van GIS Business Solutions B.V. en NieuwlandGeo als partner. 

In het digitale proces van het afhandelen van de aanvraag, wordt op meerdere momenten gebruik gemaakt van een kaart
Zo is er is een kaart geleverd waarop de verschillende lagen en objecten (bijvoorbeeld percelen), benodigd voor dit proces, te vinden zijn. 

Een agrariër die een tegemoetkoming aanvraagt voor schade klikt hiervoor in de kaart op zijn eigen percelen waar de schade is ontstaan. Bij elk perceel kan hij vervolgens aangeven om wat voor schade het gaat. Hiermee wordt een dossier samengesteld voor de aanvrager.

De schademeldingen worden vervolgens in het aanvraagproces opgenomen. Het is ook mogelijk om per perceel informatie op te vragen en het betreffende perceel op de kaart te tonen. Als er schade op een bepaald perceel is dan wordt er met een icoon getoond welke schade dat perceel heeft.

Geo-functionaliteit via de API

Het portaal voor faunazaken is door GIS Business Solutions ontwikkeld. Via een API roepen zij diverse backend geo-functionaliteit aan. In twee specifiek hiervoor ontwikkelde plugins zijn geometrische bevragingen en berekeningen te maken ten behoeve van de afhandeling.

Tevens is er een faciliteit voor bejagingsgegevens ontwikkeld. De perceel bejagingsgegevens worden als GeoJson aangeleverd, waarna deze via een geautomatiseerd systeem met behulp van FME in de database ingevoerd worden.
De BIJ12-consulent kan de bejaging per dossier (kunnen meerdere percelen zijn) opvragen en controleren. Afhankelijk van het bejaagingstype is er een buffer opgesteld die bepaalt of alles binnen de grenzen is uitgevoerd. Deze gegevens zijn in een kaart te zien.

Usecase: embedden van de kaart

Het softwarematig opzetten van een afhandelingsproces waarin de kaart een integraal onderdeel vormt, is een mooi voorbeeld van het embedden van de kaart en het benutten van GIS-functies bij het nemen van besluiten. De geografische informatie die nodig is om een afweging te kunnen maken binnen een bepaald gebied en de bijbehorende beslisregels, worden in de kaart bijeengebracht en de selectie en analyse functies bepalen of de toekenning van de schadevergoeding binnen de beleidsregels valt.

Achtergrond informatie

Faunazaken van Bij12 is volledig digitaal gaan werken bij de Registratie en Tegemoetkomingschade. Doel is het digitaal registreren en afhandelen van faunaschade aan grondgebruikers.
De leverancier GIS Business Solutions B.V. / NieuwlandGeo en team Faunazaken hebben in een co-creatie, middels een agile-aanpak, de processen gedigitaliseerd.
Het beoogde resultaat moest geautomatiseerd en papierloos zijn, risico’s ondervangen, een betere kwaliteit en kortere doorlooptijd opleveren.

De backoffice, het hart van de applicatie wordt gebruik gemaakt van het CRM systeem van Superoffice en de daarbij behorende Ticketservice module. Het geheel is geleverd als een SaaS oplossing. Het project is uitgemond in de oplossing Mijn Fauna Zaken, als onderdeel van de site: https://mijnfaunazakenbij12.nl/ 

De opdracht omvatte op hoofdlijnen het leveren en ter beschikking stellen van een systeem waarmee BIJ12 Faunaschade digitaal kan verwerken, zowel intern als extern, (een portaal voor de grondgebruikers, RVO voor de perceelsadministratie, taxateurs, en Natuurnetwerk Nederland voor de levering van uitgevoerde preventieve maatregelen.
De opdracht behelst ook eenmalige diensten (implementatie: inrichten/configureren), realiseren van koppelingen met interne en (externe) landelijke voorzieningen met behulp van een Enterprise Service Bus (ESB) en adoptie (o.a. d.m.v. trainingen).

WebGIS App

Eenvoud in gebruik, eenvoudig te ontwerpen

Hoe vaak denkt u niet: we zouden een eigen app moeten hebben met een kaart van onze locatie(s) zodat we ter plekke alle informatie kunnen opvragen? Of informatie aan de kaart kunnen toevoegen? Of geplande werkzaamheden kunnen uitvoeren?

In WebGIS Publisher is het mogelijk om kaarten te genereren voor verschillende devices. Uw gebruikers kunnen zo met een voor hen gemaakte themakaart aan de slag: in een viewer in de browser voor de desktop, notebook en tablet. Daar zit een belangrijke extra optie bij: WebGIS App.

Hoe te gebruiken

Vanuit WebGIS Publisher Beheer kan men een kaart met formulieren (workflow) aanbieden in de WebGIS App. De beheerder kan o.a. styling meegeven, schaal-afhankelijkheid, optie voor camera gebruik en voorgedefinieerde formulieren met domeinwaarden, vrije invoer, datum etc..
De App maakt gebruik van beveiligde (geautoriseerde) services. Authenticatie / Autorisatie van gebruikers kan men regelen via WebGIS Beheer.

Hoe in te zetten

 • Een kaart-app om uw medewerker te voorzien van alle relevante informatie?
 • Een inspectie-app met een kaart?
 • Een app om nieuwe gegevens over een gebied in te voeren?
 • Een app om een melding te maken voorzien van een foto van de situatie ter plekke?

Het kan allemaal.

In de App kan de gebruiker -op locatie- data op de kaart bewerken, zowel administratief als geometrisch. U bepaalt zelf welke velden (data) door de gebruiker aan te passen zijn. Uw medewerker kan ook nieuwe gegevens met behulp van een formulier invoeren.

Slimme formulieren

Een module bestaat uit één of meerdere formulieren waarvoor keuzelijsten en standaard waarden worden opgegeven. Ook kan een opmerking of foto geplaatst worden.

Een formulier kan ‘slim’ worden ingericht: afhankelijk van wat er bij een kenmerk wordt ingevuld, verschijnen nieuwe invulvelden. Een extra domeinwaarde of invulveld kan snel worden toegevoegd.

Online / offline en synchronisatie

De gebruiker heeft de mogelijkheid om ook zonder internetverbinding (offline) met de WebGIS App te werken. Zowel de achtergrondkaart als de elementen die ingevoerd of geïnspecteerd moeten worden (denk bijv. aan brandkranen, kabels en leidingen, speeltoestellen, groenelementen, …..) kunnen offline binnen de WebGIS App beschikbaar worden gesteld.

Indien er wijzigingen zijn aangebracht kunnen deze, zodra er een internet verbinding is, met een druk op de knop doorgevoerd worden. De WebGIS App is hiermee bij uitstek geschikt voor inspecties waarbij niet altijd een (stabiele) internetverbinding beschikbaar is.

WebGIS App is er voor Android en iOS en is beschikbaar via de Google Playstore en Apple’s App Store.

Interesse of meer informatie? Laat het ons weten.


123