Archive by Author

Gemeenten

WebGIS maakt geo-informatie eenvoudig toegankelijk voor iedere gemeente, ook voor gemeenten met een klein budget, ook voor gemeenten zonder eigen geo-specialisten in dienst.

WebGIS biedt informatie op maat aan burgers, medewerkers op kantoor en medewerkers in de buitendienst. WebGIS is de perfecte kaartviewer voor gemeenten die maximaal willen profiteren van de mogelijkheden van Open Data, Cloud oplossingen en willen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen als de DSO.

De praktische beheer interface van WebGIS geeft de beheerder van een gemeente het gereedschap om eenvoudig alle krachtige mogelijkheden van WebGIS beschikbaar te maken voor iedere gebruiker.

Meer weten
Over het gebruik van de kaartviewer:

gemeentekaart

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen en voor mijzelf als applicatiebeheerder van WebGIS is het allemaal een stuk makkelijker geworden de pagina’s online te zetten en te beheren.

Hugo Weijgertse
Medewerker basis-informatie (IB-BI) Amstelveen

Deze diashow vereist JavaScript.

WebGIS Publisher 4.1

WGP versie 4.1.4 – 28 juli 2015

Een kleine update is gebouwd, waarbij de onderstaande zaken zijn aangepakt:

 • de multifeature informatie is herzien zodat deze breder ingezet kan gaan worden
 • diverse teksten zijn herzien op eenduidigheid
 • een selectie wordt niet meer ongedaan gemaakt als een andere knop in de knoppenbalk wordt gekozen
 • bugfix: tonen muiscoördinaten in WGS84 bij RD-kaart.
 • bugfix: default styling van wfs punten
 • bugfix: WFS kaartlagen blijven werken (met default styling) als een gekoppelde SLD een fout bevat
 • bugfix: de regelafstand in de kaartlagenboom blijft juist bij lange kaartlaagnamen
 • bugfix: in de multifeature informatietreden geen fouten meer op als & waardes voorkomen
 • bugfix: WMS kaartlagen van een Degree-server werken weer
 • bugfix: diverse kleine fixes in beheer
 • verbetering in de standaard printtemplate (layout en printformaten)

WGP versie 4.1.3 – 26 juni 2015

In het najaar van 2014 heeft Nieuwland WebGIS Publisher 4.0 uitgebracht. WebGIS Publisher4.0 is een doorontwikkeling waarin op allerlei vlakken nieuwe functionaliteit en styling zijn toegevoegd. Zo is WebGIS Publisher beter geschikt om op mobiele devices te gebruiken.

Nu is versie 4.1 officieel gereed. Deze versie is de laatste maanden door u en andere klanten getest. Vele kleine en grote aanpassingen hebben we kunnen doorvoeren. Als u daarin geinteresseerd bent kunt u hiervoor de Release Notes er op na slaan.

Een eerste aanpassing, op deze Dashboard pagina, is de manier waarop we nieuwsberichten kunnen tonen. Voorheen was het voor ons lastig om de inhoud te wijzigen. Vanaf nu worden de nieuwsberichten dynamisch ingelezen. Het geeft ons de mogelijkheid u vaker op de hoogte te gaan brengen van nieuws.

Ook de te downloaden handleidingen bieden we op deze manier op deze pagina aan. Als we een nieuwe versie beschikbaar hebben, komt deze voor u vanzelf beschikbaar.

 

 

 

WebGIS Publisher 4.0.4

Welkom bij wederom een nieuwe versie van WebGIS Publisher. Begin mei kwam versie 4.0.0 officieel uit waarmee u en vele andere klanten op een acceptatieomgeving aan de slag hebben kunnen gaan.

De feedback die we hebben gekregen is verwerkt en waar mogelijk direct doorgevoerd in deze nieuwe versie. Wijzigingen en verbeteringen zijn na te lezen in de release-notes.

De handleidingen voor de viewer en het beheer zijn inmiddels ook volledig beschikbaar. Ze zijn zowel te downloaden op deze pagina als PDF en in HTML formaat te benaderen vanuit het menu rechts bovenin het scherm.

 

Webgispublisher 4.0 acceptatie

Welkom bij de nieuwe versie van WebGIS Publisher! In de afgelopen maanden hebben
wij hard gewerkt aan deze laatste versie. Zoals direct zichtbaar zal zijn hebben we veel aan de vormgeving en de mogelijkheden aangepast en uitgebreid.

Deze acceptatieversie kunt u gebruiken om bekend te raken met de nieuwe mogelijkheden.
Daarbij zullen waarschijnlijk vragen ontstaan. Ook sluiten we nog niet uit dat
er her en der nog dingen niet helemaal gaan zoals het eigenlijk zou moeten. Deze
zaken kunt u melden bij onze servicedesk. Daarbij is het heel belangrijk om in uw
vraag of melding te vermelden dat het om de acceptatieversie gaat.

De eerste versie van de nieuwe handleiding kunt u ook op deze pagina downloaden.
Daarnaast hebben we ook een reader gemaakt waarin de wijzigingen worden besproken.
Deze reader is ook te lezen als een document om mee te starten (Quick Guide).

Tenslotte zullen we nog regelmatig updates op uw omgeving installeren. Daarbij
zullen uw kaarten en instellingen niet aangepast hoeven worden. De updates zullen
we aankondigen en duren over het algemeen niet meer dan 5 minuten. Ook dat is een
verbetering die we in WebGIS Publisher hebben kunnen doorvoeren.

Waterbeheer

De waterschappen hebben de plicht hun burgers (ingelanden) te informeren over het waterbeheer dat ze uitvoeren. Een waterschap heeft veel informatie over watergangen, sloten, rivieren, waterstanden, waterkwaliteit, gemalen, peilbuizen, bruggen, sluizen, stuwen en dijken. Waterschappen gebruiken hun kaarten voor verschillende doeleinden.

Deze diashow vereist JavaScript.

Zo is de publicatie van de legger (oppervlaktewater en keringen) voor zowel de inwoners als de medewerkers van waterschappen een belangrijke bron van informatie.

Daarom levert beschikbaarheid van deze gegevens op zowel internet als op een mobiel apparaat een waardevolle bijdrage bij het nemen van beslissingen.

Ook gegevens over waterstand en kwaliteit van het water dragen bij aan de transparantie van het waterbeheer.

quote

“Door het opzetten van thematische kaarten kunnen we kaarten leveren voor verschillende informatie behoeften. Inmiddels ondersteunen we met WebGIS Publisher al verscheidene werkprocessen voor afdelingen als Ontwerp & Realisatie, Onderhoud & muskusrattenbestrijding, Beleid & Planadvies, Bestuur & Communicatie en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).”

M. Pouw, Waterschap Brabantse Delta

Themakaarten

Waterschap Brabantse Delta werkt met themakaarten voor hun eigen werknemers maar ook als informatievoorziening voor bedrijfsleven en gemeenten. Zo bieden ze op hun website de Watertoets viewer aan.

De Watertoets viewer is een service voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Gemeenten, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars kunnen hiermee zelf op snelle wijze nagaan welke waterbelangen er in een plangebied spelen.

Waterschapshuis

Voorbeeld kaartview op Inspire services van het Waterschapshuis.