• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Equalit kiest voor WebGIS Publisher

Equalit is een ICT-samenwerkingsverband van en voor lokale overheden (o.m. 9 gemeenten en omgevingsdienst). Equalit faciliteert 12 deelnemende organisaties met ruim 2500 ambtenaren. Door kennis en capaciteit te bundelen wil Equalit het werken aan digitale oplossingen vereenvoudigen en daarmee de dienstverlening aan burgers en bedrijven optimaliseren. Medewerkers van Equalit vertellen over de keuze voor het Map Management Systeem WebGIS Publisher van NieuwlandGeo.

Marktverkenning VNG

Als geoviewer heeft Equalit onlangs gekozen voor WebGIS Publisher.
Wesley MekesOntwikkelaar VFE / Specialist Geo-Informatie, hierover:
“Onze huidige viewer sloot niet meer helemaal aan bij onze wensen en ambities en daarom was de marktverkenning (vanuit het VNG Realisatie) voor ons de uitgelezen mogelijkheid om te zien welke andere partijen en producten er op de markt waren. De sessie waarbij Nieuwland de viewer WebGis Publisher presenteerde is ons destijds erg bijgebleven. Het is een overzichtelijke geoviewer waarbij themagericht en vanuit de kaart gewerkt kan worden.”

Aan Nieuwland is gevraagd om een Proof of Concept te verzorgen.

Mekes: “We hebben zelf in de beheeromgeving verschillende themakaarten gemaakt en ondervonden hoe eenvoudig in beheer de WGP viewer is. Binnen korte tijd (binnen een uur) kan je snel een specifieke themakaart voor een gebruiker hebben ingericht en gepubliceerd.”

GEMMA-standaarden en SOA-principes

Merijn Backx, Specialist beleidsadviseur informatievoorziening, omschreef de keuze als volgt:

“We hebben een goed beeld gekregen van de oplossing die Nieuwland ons kan bieden. Op basis van het gesprek, de referentiebezoeken die we hebben gebracht en de POC blijkt de inrichting van het platform aan te sluiten bij de SOA-principes en landelijke GEMMA-standaarden en daarmee de Equalit-architectuur. Ook hebben we een goed beeld gekregen van ontwikkelstrategie en -capaciteit van jullie platform.”

FloraFaunaCheck

Eenvoudig inzicht krijgen in grootschalige inventarisatie gegevens van beschermde
flora en fauna.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

De FloraFaunaCheck van Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten een goede start voor de juiste invulling van de Wet Natuurbescherming.

De basis van de FloraFaunaCheck is vrij toegankelijk en biedt een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna in geheel Nederland.


WebGIS en de florafaunacheck

De Flora en Fauna Check is ontwikkeld op basis van WebGIS Publisher.

In de Flora en Fauna check geeft de gebruiker eerst het gebied aan, door het maken van een selectie op de kaart. Daarna maakt de gebruiker een keuze welke ingreep hij of zij wenst uit te voeren. Als resultaat wordt een overzicht verstrekt van de mogelijk aanwezige soorten en een advies of aanvullende inventarisatie benodigd is. 

Het checkproces

De Flora en Fauna Check is gebaseerd op de nieuwe mogelijkheden van WebGIS Publisher om processen te modelleren. Hierbij is het niet nodig om te programmeren, dit gebeurt volledig vanuit de beheerinterface van WebGIS Publisher. De Flora en Fauna Check bestaat uit de volgende stappen:

  1. De gebruiker tekent een geometrie in de kaart.
  2. De geometrie wordt automatisch gebruikt om de nodige GIS analyses voor de Flora en Fauna Check uit te voeren in verschillende kaartlagen en services.
  3. Het resultaat van de analyses wordt automatisch in HTML of PDF gepresenteerd, met de juiste opmaak.
  4. De gebruiker kan een e-mail adres opgeven en het PDF rapport wordt vervolgens naar dat adres verstuurd.

Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten de mogelijkheid potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten voor de gemeente te inventariseren en inzichtelijkte maken.

Regelink Ecologie & Landschap gebruikt voor deze grootschalige inventarisaties WebGIS App.

Zie:

Bomen op de kaart

Kennis over bomen

Kennis over bomen is vaak verdeeld over meerdere beherende instanties terwijl ook burgers veel weten over bomen die voor hen speciaal zijn. Daarom streeft BomenopdeKaart ernaar om alle kennis over de bomen in Nederland te verzamelen en ook hun locatie vast te leggen.

Bomen zijn waardevol. Mensen zijn zo vervlochten met de boom dat ze deze gaan missen als hij weg is. Bomen kleuren de buitenruimte, en zorgen voor een beter klimaat; schonere lucht, minder hitte en meer luwte.

Onderzoeken tonen het aan: er is minder geweld en minder stress in een groene omgeving. Ook de waarde stijgt van alle locaties waar bomen oud hebben kunnen worden.

Betrokkenheid

Bomenopdekaart wil de positieve betrokkenheid van mensen bij bomen vergroten, hen daarbij voorzien van informatie en de mogelijkheid verschaffen tot communicatie.

Bomenopdekaart wil positief en oplossingsgericht handelen aansporen. Bomenopdekaart met WebGIS Publisher helpt om deze ambities mogelijk te maken.

Mogelijkheden voor gemeenten

Voor gemeenten biedt BomenopdeKaart de mogelijkheid om een interactieve kaartviewer op de eigen website te plaatsen met de bomen binnen de gemeente. Daarnaast kan de gemeente ook een geo-app aanbieden waarmee burgers in het terrein informatie over bomen kunnen raadplagen, maar ook eigen informatie over bomen toevoegen. Dat kan ook een persoonlijk verhaal zijn, of een foto.

Het initiatief “BomenopdeKaart” heeft gekozen voor WebGIS Publisher om gegevens over bomen interactief te delen met het publiek. Een kaartviewer met uitgebreide informatie is te raadplegen op de website van Bomen op de Kaart. Gegevens over bomen kunnen daar ook in combinatie met bijvoorbeeld bestemmingsplannen, milieugegevens en luchtfoto’s, worden bekeken.


rotterdam

Gemeenten

WebGIS maakt geo-informatie eenvoudig toegankelijk voor iedereen. Gemeenten, ook gemeenten met een klein budget, en gemeenten zonder eigen geo-specialisten in dienst, kunnen nu hun gegevens in kaart tonen.

WebGIS biedt informatie op maat aan burgers, medewerkers op kantoor en medewerkers in de buitendienst.

WebGIS is de perfecte kaartviewer voor gemeenten die maximaal willen profiteren van de mogelijkheden van Open Data, Cloud oplossingen en willen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen als de DSO.

De praktische beheer interface van WebGIS geeft de beheerder van een gemeente het gereedschap om eenvoudig alle krachtige mogelijkheden van WebGIS beschikbaar te maken voor iedere gebruiker.

De portaal functie geeft zowel (geautoriseerd) medewerkers als burgers een overzicht van de beschikbare geo-informatie.

En een kaartje toevoegen aan een pagina op de gemeentelijke website is eenvoudig te realiseren.


Afbeeldingen van gebruik WebGIS bij verschillende gemeenten.

Waarnemingen registreren

Vanaf het voorjaar 2018 gebruikt Regelink Ecologie & Landschap de applicatie WebGIS Publisher voor het registreren van waarnemingen bij soortgericht onderzoek.

Met het nieuwe systeem kan informatie van ecologische quickscans of soortgericht onderzoek eenvoudig en snel gedeeld worden.

Regelink heeft met 48 collega’s in 2018 twintigduizend waarnemingen ingevoerd met WebGIS App. Ze registreerden bijvoorbeeld meer dan 1200 nestlocaties van gierzwaluwen, 2500 waarnemingen van huismus en meer dan twaalfduizend detector-waarnemingen van de gewone dwergvleermuis!

Ook lieten ze vijf opdrachtgevers rechtstreeks meekijken tijdens onderzoeken en drie externe partijen maakten daarnaast gebruik van het systeem om waarnemingen te registreren.

In de komende tijd gaat Regelink Ecologie & Landschap WebGIS Publisher nog meer inzetten bij hun projecten. En wordt er ook een verbinding gemaakt met de Nationale Databank Flora en Fauna.

Regelink en de opdrachtgevers dragen zo bij aan de kennis over de aanwezigheid van beschermde soorten.

Flora en Fauna check

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar.

Regelink Ecologie & Landschap ontwikkelde de FloraFaunaCheck.nl. Hiermee kan een gemeente direct zien welke inspanning een initiatiefnemer moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt.

Daarmee is de applicatie een ideaal instrument om als gemeente invulling te geven aan de Wet natuurbescherming.