• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

ArcheoMapp: instrument bij vergunningverlening

ArcheoMapp: instrument bij vergunningverlening

The Missing Link is een management- en adviesbureau gespecialiseerd in archeologie, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

ArcheoMapp is een kant-en-klare kaartviewer met alle relevante archeologische informatie van bijvoorbeeld een gemeente. Met ArcheoMapp wordt ook een belangrijke stap gezet om informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen zoals dat nodig is in het kader van de Omgevingswet.

Het bureau gebruikt WebGIS Publisher om het informatieproduct ArcheoMapp voor haar klanten vorm te geven.

Sneller inzicht

Een bevoegd gezag, in veel gevallen de gemeente, adviseert initiatiefnemers over hun omgevingsvergunning en bij nieuwe bestemmingsplannen, onder andere op het gebied van archeologie.

Om te kunnen toetsen of er op een verantwoorde manier met de archeologische waarden in ruimtelijke ontwikkelingen wordt omgegaan is veel informatie nodig, die vaak op verschillende plaatsen moet worden verzameld.

Archeolink

Met ArcheoMapp brengt The Missing Link alle actuele informatie bij elkaar in een dynamische kaart. 

  • De beleidskaart
  • De verwachtingskaart
  • Het bestemmingsplan
  • Het (toekomstige) omgevingsplan
  • Archeologische rapporten
  • Selectieadviezen en -besluiten

Antwoord op de belangrijkste vragen

Met de invoering van de Omgevingswet worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor het verstoren van archeologische rijksmonumenten wanneer er sprake is van een meervoudige aanvraag en samenhangende activiteiten.

The Missing Link speelt hier als expert graag een rol in en kan archeologisch advies voor vergunningen en beleid verzorgen.
Hiervoor heeft het bureau met WebGIS Publisher ArcheoMapp ontwikkeld als instrument om relevante archeologische informatie bij elkaar te brengen.

Adviescommissie

Gemeenten gaan over van welstands- en monumentencommissie naar een Adviescommissie Omgevingskwaliteit. The Missing Link weet hoe archeologie een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. De ervaringsdeskundigheid van de erfgoedadviseurs zorgt ervoor dat gemeenten archeologie op een volwaardige manier bij vergunningsaanvragen kan betrekken en integraal kan meewegen in ruimtelijke besluiten. ArcheoMapp is hierbij het ondersteunende instrument.

NieuwlandGeo