From The Blog

WebGIS Publisher online kaartviewer en beheeromgeving

Uw online kaartviewer.

Met informatie op een kaart maakt u snel iets duidelijk: Het geeft zowel overzicht als inzicht. We komen daarom steeds vaker een kaart tegen waarop we kunnen klikken om informatie te krijgen.

Is het moeilijk om een interactieve kaart te maken?

Met het Map Management Systeem van onze online kaartviewer kan dit snel, gemakkelijk, gebruiksvriendelijk en tegen lage kosten. WebGIS Publisher is een veelzijdig instrument. Het geeft u de mogelijkheid op een eenvoudige manier verschillende (thema-)kaarten te maken.

Bekijk de nieuwe manier om uw informatie op de kaart te zetten.

In vijf stappen zet u een kaart op

Online kaarten: Kaarten die u op internet kunt tonen maar die ook geschikt zijn voor een tablet of smartphone. Een interactieve kaart waarmee uw bezoeker allerlei mogelijkheden heeft om zijn informatie te vinden.

U maakt kaarten voor verschillende toepassingen, kaarten voor verschillende doelen en doelgroepen.

Vraag naar de mogelijkheden.

online kaartviewer WebGIS Publisher

Nieuw: WGP App & WGP Portaal

Een kaart in 5 stappen

In vijf stappen maakt u eenvoudig en snel een kaart. Dat is efficiënt!

Kaart toepassingen voor allerlei apparaten

Tegelijkertijd de kaart publiceren voor browsers, tablets en smartphones. Dat is effectief!

De kaart voor onderweg

Wanneer uw informatie in een App beschikbaar is, kunt u er ook onderweg gebruik van maken. Een sterk hulpmiddel voor het werk. Dat is gemak!

Uitgebreid en veelzijdig

WebGIS Publisher is zeer veelzijdig. Het geeft u interessante mogelijkheden. Dat is slim!
From The Blog

Gemeenten

WebGIS maakt geo-informatie eenvoudig toegankelijk voor iedere gemeente, ook voor gemeenten met een klein budget, ook voor gemeenten zonder eigen geo-specialisten in dienst.

WebGIS biedt informatie op maat aan burgers, medewerkers op kantoor en medewerkers in de buitendienst. WebGIS is de perfecte kaartviewer voor gemeenten die maximaal willen profiteren van de mogelijkheden van Open Data, Cloud oplossingen en willen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen als de DSO.

De praktische beheer interface van WebGIS geeft de beheerder van een gemeente het gereedschap om eenvoudig alle krachtige mogelijkheden van WebGIS beschikbaar te maken voor iedere gebruiker.

Meer weten
Over het gebruik van de kaartviewer:

gemeentekaart

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen en voor mijzelf als applicatiebeheerder van WebGIS is het allemaal een stuk makkelijker geworden de pagina’s online te zetten en te beheren.

Hugo Weijgertse
Medewerker basis-informatie (IB-BI) Amstelveen

Deze diashow vereist JavaScript.

Waterbeheer

De waterschappen hebben de plicht hun burgers (ingelanden) te informeren over het waterbeheer dat ze uitvoeren. Een waterschap heeft veel informatie over watergangen, sloten, rivieren, waterstanden, waterkwaliteit, gemalen, peilbuizen, bruggen, sluizen, stuwen en dijken. Waterschappen gebruiken hun kaarten voor verschillende doeleinden.

Deze diashow vereist JavaScript.

Zo is de publicatie van de legger (oppervlaktewater en keringen) voor zowel de inwoners als de medewerkers van waterschappen een belangrijke bron van informatie.

Daarom levert beschikbaarheid van deze gegevens op zowel internet als op een mobiel apparaat een waardevolle bijdrage bij het nemen van beslissingen.

Ook gegevens over waterstand en kwaliteit van het water dragen bij aan de transparantie van het waterbeheer.

quote

“Door het opzetten van thematische kaarten kunnen we kaarten leveren voor verschillende informatie behoeften. Inmiddels ondersteunen we met WebGIS Publisher al verscheidene werkprocessen voor afdelingen als Ontwerp & Realisatie, Onderhoud & muskusrattenbestrijding, Beleid & Planadvies, Bestuur & Communicatie en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).”

M. Pouw, Waterschap Brabantse Delta

Themakaarten

Waterschap Brabantse Delta werkt met themakaarten voor hun eigen werknemers maar ook als informatievoorziening voor bedrijfsleven en gemeenten. Zo bieden ze op hun website de Watertoets viewer aan.

De Watertoets viewer is een service voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Gemeenten, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars kunnen hiermee zelf op snelle wijze nagaan welke waterbelangen er in een plangebied spelen.

Waterschapshuis

Voorbeeld kaartview op Inspire services van het Waterschapshuis.

Natuur en milieu

De afvalmarkt ziet er elk jaar anders uit. Afvalstromen zijn voortdurend in beweging. Gemeentelijke herindelingen vinden plaats, aanbestedingen zorgen voor wijziging van inzamelaars, publieke samenwerkingen en gemeentelijke kengetallen veranderen.

Genoeg dynamiek om het werk af te stemmen op de actuele feiten.

Afvalatlas brengt geo-informatie in beeld zodat de afvalsector de juiste richting kan bepalen.

Met WebGIS Publisher kun je verschillende geografische data bij elkaar voegen. Dat levert gerichte, toegepaste informatie op. Informatie die leidt tot nieuwe inzichten.

Met de themakaarten van de Afvalatlas beschikt men op kantoor over overzichtelijke online marktinformatie.
Afvalatlas.nl

Geluid en je leefomgeving

Onderstaande kaart is een voorbeeld van een kaartpresentatie met WebGIS Publisher in een website.
Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting van panden in de Regio Rijnmond bij dag.
De geluidsbelasting in de nacht is als kaartlaag aan te zetten.

In dit kaartvenster kunnen extra kaartlagen aan/uit worden gezet in het linkerpaneel (onder het pijltje linksboven).
Daar bevindt zich ditmaal ook de legenda; deze past zich automatisch aan wanneer er kaartlagen worden uit/aan gezet.

Cultureel Erfgoed

rce_erfgoed

Ons cultureel erfgoed heeft een sterke ruimtelijke component. De geschiedenis laat zich van de kaart aflezen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil naar een digitale infrastructuur waarin informatie vrijelijk stroomt.

Daarvoor stelt het RCE haar eigen bronnen open zodat andere van deze informatie gebruik kunnen maken. Via een Geovoorziening worden de ruimtelijke gegevens ter beschikking gesteld (in de vorm van webservices).

Voor de presentatie van het erfgoed is een nieuw cartografisch ontwerp gemaakt.

Voor het maken of wijzigen van bestemmingsplannen is van belang dat de informatie over het cultureel erfgoed openbaar is. Maar ook de toeristensector maakt hier in ruime mate gebruik van!

quote

“Met WebGIS Publisher kunnen wij zelf snel en makkelijk webkaarten maken. Daarmee kunnen professionals en geïnteresseerden allerlei informatie over archeologie, gebouwde monumenten en cultuurlandschap opvragen. WebGIS Publisher is door Nieuwland de afgelopen jaren flink doorontwikkeld en robuuster gemaakt. Daardoor kunnen wij nu zowel intern als extern fraaie en gebruiksvriendelijke webkaarten aanbieden.”
H. de Groot, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wegenbouw en infrastructuur

wegenbouw

Locaties van leidingen bij aanleg snelweg

Werken met grote geprinte kaarten op locatie is niet meer van deze tijd. Het gebruik van een digitale kaart in het veld heeft vele voordelen. In een online map op een tablet of laptop is veel meer informatie opvraagbaar dan er op een geprinte kaart te vinden is.

In de digitale kaart kunt u zelf de informatie samenstellen met gegevens uit de BAG, een overzichtelijke ondergrondkaart, ondergrondse leidinginformatie etc.

Een ander voorbeeld van het gebruik van WebGIS Publisher voor het beheer van de infrastructuur is het beschikbaar stellen van informatie sets ten behoeve van aanbestedingen.

Informatie die aannemers nodig hebben, wordt in een kaartviewer getoond, voorzien van een wachtwoord voor geautoriseerde toegang.

Hulpverlening / Openbare Orde en Veiligheid

Digitale kaart voor de OOV

Ten tijde van een incident zijn gegevens over de locatie en de nabije omgeving van levensbelang.

De aanrijroute, de aanwezige voorzieningen, de locatie van brandkranen, de bedrijvigheid in de omgeving, de woon- en leefsituatie, de afstand tot gevaarlijke terreinen, de toegankelijkheid, de hinder en overlast voor de omgeving, de risico’s voor de volksgezondheid etc. Alles speelt een rol bij het nemen van beslissingen waarbij de factor tijd cruciaal is.

Informatie moet onder handbereik zijn en actuele informatie moet makkelijk en snel gedeeld kunnen worden met iedereen die betrokken is bij de crisissituatie: politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten.

Zowel op de locatie als in het zenuwcentrum van het crisismanagement: de controlekamer van een veiligheidsregio. De beschikbaarheid van betrouwbare ruimtelijke informatie gepresenteerd op een digitale kaart redt levens!

Ook bij de voorbereiding speelt een kaart een ondersteunende rol. Met geo-informatie bent u in staat goede risico analyses te maken in uw regio. In de preparatie fase zorgen kwalitatieve gegevens op een kaart voor informatie waaruit de inzet van mensen en middelen kan worden berekend.

Het combineren van openbaar beschikbare geo-informatie met uw eigen geodata leidt tot nieuwe inzichten. Het geeft u mogelijkheden om uw operationele processen te verbeteren.

Evaluaties van de inzet bij incidentbestrijding op basis geo-informatie geven u een handvat voor toekomstige verbeteringen. Ook voor de nazorg leveren beschikbare geodata u belangrijke gegevens op. Presentatie van die gegevens met WebGIS Publisher in een digitale kaart geven u inzicht en overzicht. Overtuig u zelf en vraag om een vrijblijvende demo.

We hebben met WebGIS Publisher bij het waterschap een calamiteiten hulpkaart opgezet. In deze kaart staat de belangrijkste informatie om een incidentbestrijding uit te voeren. Op het moment van een crisis kunnen hulpverleningsinstanties deze informatie gebruiken.

M. Pouw, Waterschap Brabantse Delta

referentie300-01

De software is de laatste jaren uitgebreid, waarmee de mogelijkheden flink zijn toegenomen. Toch is men erin geslaagd het gebruik eenvoudig te houden. Het geheel zit erg logisch in elkaar.

S. Stegeman Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland